SNABBYTTRANDE AV VåRDNAD, BOENDE OCH UMGäNGE

Datum  20030408 Version 7

 

Ansvarsområde: Snabbyttrande av vårdnad- boende och umgänge jml FB 6:20

 

Detta ansvarsområde innehåller följande processer:

-uppdrag från tingsrätten jml FB, kap 6:20

-socialregisterutdrag

-referentuppgifter

-dokumentation

 

Process: Uppdrag från tingsrätten jml FB, kap 6 :20

Rutiner:

Det kommer ett uppdrag från tingsrätten med en begäran om snabbyttrande. Gruppledare öppnar ärendet.  Som regel hålls barnsamtal då barnet är över 6 år, är barnet yngre görs en individuell bedömning. Om man väljer att inte hålla barnsamtal dokumenteras grunden till den bedömningen.

 

Process: Socialregisterutdrag

Rutiner:

Kontroll sker i socialregistret om familjen är eller har varit aktuell. Finns det ingenting i socialregistret meddelas tingsrätten detta per brev. Förekommer familjen i socialregistret kontaktas vårdansvarig socionom för referentuppgifter som tillsänds tingsrätten tillsammans med socialregisterutdrag per brev.

 

Process: Samtal med föräldrarna

Rutiner:

Kontakt tas med föräldrarna, som kallas till ett enskilt samtal vardera. Samtalet tar upp den aktuella situationen och förälderns inställning till den. Frågan om våld eller hot om våld förekommit i familjen ställs. I förekommande fall dokumenteras vilken typ av våld, omfattningen och hur föräldern anser att barnet har påverkats av våldet.

Utredaren bildar sig också en uppfattning om det finns risk för upprepning av våldet, en sk riskbedömning.

En informationsbroschyr om Ventilen lämnas och samtidigt

informeras om att en kallelse från Ventilen kommer.

 

Process: Samtal med barn
Rutiner:

Barnsamtal hålls med barnen enskilt, syskon vart och ett för sig. Samtalet tar upp den aktuella situationen och barnet får beskriva sin upplevelse av den. Frågan om våld eller hot om våld förekommit i familjen ställs och barnet får berätta om vad det varit med om. Viktigt att barnets inställning dokumenteras i yttrandet.

 

Process: Referentuppgifter

Rutiner: 

Framkommer det något i vårdansvarig socionoms referentuppgifter som ger anledning till kontakt med barnomsorg eller skola, kontaktas först föräldrarna för godkännande.  

Barnomsorg/skola kontaktas per telefon. Vi ställer frågor om bland annat hur barnet fungerar i barngruppen, en beskrivning av barnet, relationen mellan barnet och föräldrarna och om det finns något som personalen kan oroa sig för när det gäller barnet.  Av det materialet skriver vi ett referentutlåtande, som skickas till referenten för godkännande. Efter att eventuella ändringar och synpunkter är justerade skriver vi ”genomläst och godkänt” efter referentutlåtandet i snabbyttrandet.

 

Process: Dokumentation

Rutiner:

Assistent registrerar alla inkommande handlingar och kallelser. Vi dokumenterar brev, träffar och telefonsamtal. Snabbyttrandet skrivs i Pro Capita, där det sparas som ett slutligt dokument. Yttrandet skickas/faxas till tingsrätten och parterna samt i förekommande fall till ombuden.

 

Yttrandet innehåller inte någon bedömning eller förslag.

I vissa fall kan det vara angeläget att utredarna avger kommentar, utifrån vad som framkommit som angeläget för barnet.

 

 

 

 

 
Kvalitetshandboken

4. Kvalitetshandböcker
IoF Barn och unga
Enheten för utredning och behandling
Familjerätt
Ansvarsområden