UTREDNING AV NYA FAMILJEHEM

Datum  20080328 Version 11

 

Ansvarsområde: Utredning av nya familjehem

 

Detta ansvarsområde innehåller följande processer:

-första samtalet

-utgallring 1

-hembesök 1

-utgallring 2

-hembesök 2

-utgallring 3

-intervju enligt Kälvesten

-utgallring 4

-återbesök

-registerutdrag

-familjehemsutredning

-rekrytering för specifikt barn

-medgivande för barn utan vårdnadshavare i Sverige

 

Process: Första samtalet

Rutiner:

Det finns två sätt kontakten kan börja på. Antingen är vi uppsökande och annonserar eller frågar familjehem vi redan har eller så tar familjer kontakt med oss och hör om vi behöver dem.

 

Telefonsamtal.

Vi frågar efter:

·      adress, telefon nummer, personnummer,
·      hur familjen är sammansatt,
·      tidigare erfarenhet av familjehemsverksamhet eller
       liknande,
·      vad är det som gör att de ringer nu,
·      vad arbetar de med,
·      om de tänkt på ålder på barn,
·      vad de gör som familj, fritid etc.,
·      hur ser de på social problematik,
·      hur kan det komma sig att de är intresserade av att bli
       familjehem,
·      hur är deras barns syn på att familjen nu vill vara
       familjehem,
·      hur ser de på kontakt med barnets biologiska föräldrar.

 

Följdfrågor beroende på tidigare svar

·      vid skilsmässor och olika barnkullar, hur fungerar
       umgänget,
·      om tidigare placeringar, hur startade intresset hos
       familjen att ta emot barn,
·      vilken kommun och handläggare,
·      är de utredda och tolkade, när,
·      grunden för specifik ålder på barn,
·      barnens inställning (framförallt tidigare placerade).

 

Information från oss

·      vi behöver referenser, om de redan har kontakt med
       annan kommun,
·      om vi annonserar till ett särskilt barn uppger vi det, 
·      har de inga tidigare erfarenheter berättar vi generellt
       om familjehemsvård, ersättning mm.

 

 

Process: Utgallring 1

Rutiner:

Även punkter under utgallring 2 och 3 kan komma in redan här.

Orsaker till utgallring är:

·      familjen har redan barn placerade från andra
       kommuner som bott kort tid i hemmet. Kort tid räknas
       under ett år,
·      många barn i familjen, 5-6 stycken,
·      negativ inställning till kontakt  med biologförälder,
·      tidigare dåliga erfarenheter, referenser,
·      egna barn med stora behov.

 

Process: Hembesök 1

Rutiner:

Om allt låter bra bestämmer vi en tid för hembesök. De får i detta samtal mer information. Vi säger att vi vill se hur se bor, träffa båda föräldrarna och deras barn.

Frågor:

·      hur har de valt sitt sätt att bo, eller renovera det,
·      hur ser familjens historia ut,
·      vad vet de om familjehemsvård,
·      hur ser de på social problematik,
·      vad har de för egenskaper som de tycker gör dem
       lämpliga att vara familjehem,
·      vad tänker de om samarbete med föräldrar, hur har det
       fungerat med tidigare placerade barn,
·      fritidsintresse,
·      vad är det som gör att de söker nu,
·      vad har de för förväntningar på en eventuell placering,
       vad kommer det att innebära för dem som familj.

 

Information från oss

·      vad arbetet innebär, vilka behov våra barn generellt
       behöver,
·      vilka konflikter som kan komma ifråga, ex konkurrens
       mellan egna barn och ”vårt” barn, utåtagerande barn
       etc.,
·      ersättning,
·      att barnets biologiska familj också kommer att ingå i
       familjehemmets arbete,
·      att Marte Meo ingår vid placering barn 0-5 år,
·      att vårdnadsöverflyttning kan bli aktuellt vid längre
       placeringar,
·      vårt samarbete.

 

Process: Utgallring 2

Rutiner:

·      uppenbart olämpliga åsikter om social problematik,
       brist på eller felaktigt engagemang inför uppgiften
       som familjehem,
·      ojämlik relation mellan de vuxna,
·      barnen ej närvarande utan rimlig anledning,
·      stökigt och smutsigt hemma, med gamla ofärdiga 
       renoveringar,
·      vanvårdade djur,
·      vid bedömning av olämplighet baserad på utdrag        från polisregister och/eller socialregister.
     

Process: Hembesök 2
Rutiner:

Vi ställer kompletterande frågor och det blivande familjehemmet kan ges möjlighet att prata om de funderingar de har efter vårt första besök. Vi ställer denna gång fler frågor kring deras bakgrund. Har makarna barn pratar vi med dem.

 

Process: Utgallring 3 

Rutiner:

Barnen vill absolut inte att familjen blir familjehem. Uppenbara brister i familjen som framkommit under hembesöket t ex social isolering, tidigare missbruk.

 

Process: Släktingplacering

Rutiner:

Vi följer samma rutiner som vid andra familjehemsutredningar. Dock läggs vi tolkningen särskild vikt vid barnets relation till hemmet och hemmets förmåga att sätta barnets behov framför föräldrarnas och då särskilt vid umgänge.

 

Process: Intervju enligt Kälvesten

Rutiner:

Om allt är ok bestämmer vi en tid för intervju. Här får det blivande familjehemmet information om vad en intervju innebär och vad en tolkning är. De får också veta att vi återkommer till dem med tolkningsresultatet.

Vi intervjuar enligt en metod utarbetad av Anna-Lisa Kälvesten. Den är bearbetad för att passa dagens förhållanden.

 

Process: Tolkning

Rutiner:

Tolkning

Vi använder oss av psykolog Gerry Tapper som är speciellt utbildad för att tolka dessa intervjuer.

 

Process: Utgallring 4

Rutiner:

·      det finns inget överskott av kärlek och omsorg,
·      den ena partnern är beroende av den andra,
       familjehemmet fungerar enbart så länge de lever
       tillsammans,
·      för mycket tidigare obearbetade traumatiska
       händelser.

 

Process: Återbesök

Rutiner:

Vi informerar om resultatet av tolkningen. Detta handlar om att de har den stabilitet och det känslomässiga överskott som krävs för att bli familjehem. Om tolkningen gett negativt resultat förmedlar vi det.

 

Process: Registerutdrag

Rutiner:

Assistent begär utdrag ur polisregister och socialregister på makarna.

 

Process: Familjehemsutredning

Rutiner:

Inför placering av barn/ungdom skrivs familjehemsutredning. De familjehemssocionomer som har intervjuat makarna skriver medgivandeutredningen enligt mall i Pro Capita. I Pro Capita öppnas en journal med mannen som registerledare. I familjehemsutredningen matchas aktuellt barn/ungdom mot familjehemmet. Beslut om placering där familjehemsutredningen ingår fattas av nämndens socialutskott. 

 

Process: Rekrytering för specifikt barn

Rutiner:

Om vi redan har ett specifikt barn i åtanke när vi börjar söka, kan vi rikta den information och de frågorna  vi ställer så att det handlar om den problematik just detta barn och dess föräldrar har. 

 

Process: Medgivande för barn utan vårdnadshavare i Sverige

Rutiner:

Migrationsverket  aviserar barnet för vilket medgivande skall ges och person/familj utredningen avser. Vi gör medgivandeutredning med andra kriterier. Föreligger ej LVU-förhållande lämnas medgivande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kvalitetshandboken

4. Kvalitetshandböcker
IoF Barn och unga
Enheten för utredning och behandling
Familjehem
Ansvarsområden